Privacybeleid

ALGEMEEN

In het kader van zijn website en mobiele app van MYMEDICOACH
is MYMEDICOACH vereist om informatie te verzamelen, te verwerken en te hosten
over zijn gebruikers.
Hier leest u hoe de persoonsgegevens van de gebruikers van onze website en van de mobiele app worden verwerkt.

WIE VERWERKT MIJN GEGEVENS ?

De onderneming MYMEDICOACH SPRL, Witte Patersstraat 4, 1040 Brussel (KBO BE 0500.695.489 - e-mail jestevens@mymedicoach.com) is de verwerkingsverantwoordelijke van uw gegevens.

WELKE GEGEVENS WORDEN VERWERKT ?

 • De gegevens die u bij uw registratie opgeeft: naam, voornaam, pseudoniem, e-mailadres;
 • De gegevens die u tijdens het gebruik van de toepassing invoert (oefeningen, uitgevoerde oefeningen, bemerkingen voor uw coach);
 • De identiteit en gegevens van de coach die u hebt gekozen in de mobiele app;

Bij het gebruik van de website of app registreert MYMEDICOACH automatisch bepaalde gegevens met betrekking tot de gewoontes van de gebruikers op de website en op de app. MYMEDICOACH gebruikt deze gegevens intern om statistieken te maken over de gebruikers, hun interesses en gedrag en om zijn dienstverlening te verbeteren: deze gegevens worden als geheel verzameld en geanalyseerd.

De verzamelde gegevens kunnen het volgende bevatten:

 • de pagina's van de bezochte MYMEDICOACH-website,
 • de tijd die op de pagina's werd doorgebracht,
 • de URL van de pagina die naar de MYMEDICOACH-website verwees,
 • de URL van de pagina waarnaar de gebruiker gaat wanneer hij/zij de MYMEDICOACH -website verlaat.
 • De gebruikte browser,
 • Het IP-adres.

MYMEDICOACH gebruikt de over zijn gebruikers verkregen informatie eveneens op
grond van hun huidige en vroegere activiteiten op de website om een geschil te beslechten,
om problemen op te lossen en de gebruiksvoorwaarden te handhaven. Indien nodig kan YMEDICOACH meerdere gebruikers groeperen om problemen op te sporen en op te lossen, meer bepaald door gebruik te maken van hun gegevens om gebruikers met meerdere identiteiten of pseudoniemen te identificeren.

MYMEDICOACH gebruikt uitsluitend cookies op zijn website om het gebruik van de website te vergemakkelijken en om gebruikersstatistieken op te stellen om de werking van de site te verbeteren. Door verder te surfen, aanvaardt u het gebruik van deze cookies. U kunt uw browser zo instellen dat de plaatsing van cookies wordt voorkomen. Cookies zijn kleine bestanden die worden opgeslagen op de harde schijf van de gebruiker en waarmee wij gerichte informatie kunnen verstrekken aan de gebruiker op basis van zijn/haar interesses. MYMEDICOACH is geenszins verantwoordelijk voor cookies die op enigerlei wijze door derden worden geplaatst.

VOOR WELK DOEL WORDEN DE PERSOONSGEGEVENS VERWERKT ?

DE PERSOONSGEGEVENS WORDEN VOOR DE VOLGENDE DOELEINDEN VERWERKT:

 • Het verschaffen van de op de app en de website aangeboden diensten (artikel 6.1.c AVG);
 • Het verbeteren van de dienstverlening van MYMEDICOACH: wij hebben een legitiem belang bij het verbeteren van onze dienstverlening (artikel 6.1.f AVG);
 • De communicatie met de gebruikers als dit nuttig is voor de werking van de mobiele app (artikel 6.1. c AVG);
 • Het beantwoorden van vragen gesteld door de gebruiker (artikel 6.1.c AVG);
 • Het beheer van de website en de mobiele app, inclusief het oplossen van eender welk geschil en eender welk probleem en om de naleving van de gebruiksvoorwaarden van de website en de mobiele app af te dwingen. Indien nodig kan MYMEDICOACH meerdere gebruikers groeperen om problemen op te sporen en op te lossen, meer bepaald door hun gegevens te gebruiken om gebruikers met meerdere identiteiten of pseudoniemen te identificeren: wij hebben een legitiem belang bij deze verwerking, gekoppeld aan de goede werking van de website en de mobiele app (artikel 6.1.f AVG);

Wij vestigen uw aandacht op het feit dat als u medische gegevens invoert in de app wanneer u met uw coach communiceert, deze noodzakelijkerwijs zullen worden verwerkt door onze servers. U geeft dus uw toestemming voor de verwerking van deze gegevens voor communicatiedoeleinden met de coach.

GEEFT U MIJN GEGEVENS DOOR AAN DERDEN ?

MYMEDICOACH hanteert als algemene regel de persoonsgegevens niet te verkopen of over te dragen
die door haar gebruikers worden verstrekt.
In de volgende gevallen mag MYMEDICOACH dergelijke gegevens echter wel openbaar maken:

 • De persoonsgegevens van een gebruiker worden doorgegeven aan de therapeut die deze gebruiker met behulp van de app coacht. Het is de gebruiker die deze coaching door deze therapeut via de app aanvaardt of aanvraagt;
 • De persoonsgegevens kunnen worden verstrekt aan vrienden die u hebt gekozen in de mobiele app;
 • Interne dienstverleners: MYMEDICOACH kan een beroep doen op onderaannemers die toegang zouden kunnen hebben tot de persoonsgegevens. MYMEDICOACH heeft met hen de nodige afspraken gemaakt: zij zullen uw gegevens alleen voor MYMEDICOACH verwerken. Sommige van onze onderaannemers verwerken uw gegevens buiten de Europese Unie. Er zijn specifieke maatregelen genomen om de veiligheid van uw gegevens te garanderen. Deze onderaannemer leeft de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Europese verordening) na. Een kopie van de overeenkomst die we met deze onderaannemer hebben, is op aanvraag beschikbaar: stuur een e-mail naar jestevens@mymedicoach.com.
 • Gerechtelijke verzoeken: MYMEDICOACH kan zich genoodzaakt zien in te gaan op verzoeken van gerechtelijke autoriteiten en derden om de wet, intellectuele eigendomsrechten of andere rechten te handhaven. MYMEDICOACH kan en is door de gebruiker gemachtigd om informatie over de gebruiker vrij te geven aan vertegenwoordigers van de wet of de overheid indien MYMEDICOACH dit nodig of gepast vindt naar aanleiding van een onderzoek naar fraude, namaak, piraterij, andere illegale activiteiten of activiteiten waarvoor MYMEDICOACH aansprakelijk kan worden gesteld.

HOE LANG WORDEN MIJN GEGEVENS BEWAARD?

MYMEDICOACH bewaart uw persoonsgegevens zolang u op de app staat ingeschreven. De gegevens worden uiterlijk 1 maand na uw uitschrijving verwijderd.

WELKE RECHTEN HEB IK ?

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien en te corrigeren. U hebt ook het recht om in bepaalde omstandigheden bezwaar te maken tegen het gebruik van uw gegevens of om de verwijdering ervan te vragen en het recht op te eisen op een beperking van de verwerking, evenals het recht om de overdracht van gegevens te eisen, in overeenstemming met artikelen 15 tot en met 20 van de AVG (Algemeen Reglement Gegevensbescherming).
Om uw rechten uit te oefenen, stuurt u een e-mail naar jestevens@mymedicoach.com met vermelding van uw voor- en achternaam. Er kan een identiteitsbewijs worden gevraagd.
Wij vestigen uw aandacht op het feit dat bepaalde persoonlijke informatie kan worden uitgesloten van het recht van toegang, correctie, bezwaar, verwijdering of overdracht, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.
MYMEDICOACH bewaart bepaalde informatie in zijn bestanden waarvan
de gebruiker om de verwijdering kan hebben verzocht, om geschillen of een problemen op te lossen
en de gebruiksvoorwaarden te handhaven.

VRAGEN EN KLACHTEN

Indien u vragen of klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens, helpen wij u graag verder. Neem contact op via jestevens@mymedicoach.com.
Als u van mening bent dat contact met ons het probleem niet kan oplossen, geeft de wetgeving u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

UPDATE

Dit gegevensverwerkingsbeleid is voor het laatst geüpdatet op 28 mei 2018.
MYMEDICOACH behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen
aan dit beleid inzake het beheer van persoonsgegevens, meer bepaald in functie van de evoluerende regels die MYMEDICOACH toepast op de gegevensverzameling en openbaarmaking ervan.
Elke wijziging van dit beleid zal van kracht zijn vanaf
een termijn van dertig (30) dagen na kennisgeving aan de gebruiker.