Algenene gebruiksvoorwaarden

ALGEMEEN

De website en de mobiele app van MYMEDICOACH worden ontwikkeld, beheerd en georganiseerd door MYMEDICOACH SPRL, gevestigd te Witte Patersstraat 4, 1040 Brussel en ingeschreven onder het nummer BE 0500.695.489, hierna "MYMEDICOACH” genoemd (telefoon, e-mail jestevens@mymedicoach.com); en hierna “de MYMEDICOACH-website” genoemd.
De MYMEDICOACH-website wordt aan de gebruiker aangeboden onder voorbehoud van zijn/haar onvoorwaardelijke aanvaarding van de in dit document opgenomen gebruiksvoorwaarden, clausules en waarschuwingen (hierna: "de gebruiksvoorwaarden” genoemd). Door zich toegang te verschaffen tot en de MYMEDICOACH-website te gebruiken, aanvaardt de gebruiker de gebruiksvoorwaarden zonder voorbehoud.
Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing voor de MYMEDICOACH-website en op alle initiatieven van MYMEDICOACH met betrekking tot het internet of enig ander netwerk.
Indien een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden niet van toepassing is of in strijd met een dwingende wettelijke bepaling of een bepaling van openbare orde, heeft deze niet-toepasselijkheid geen invloed op de geldigheid of toepasbaarheid van de andere bepalingen.
De gebruiker erkent dat deze gebruiksvoorwaarden en het gebruik van de MYMEDICOACH-website geen enkele vorm van juridische associatie mogen creëren tussen de gebruiker en MYMEDICOACH.

WIJZIGINGEN

MYMEDICOACH behoudt zich het recht voor deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde en zonder uitdrukkelijke kennisgeving aan te passen. Het is aanbevolen dat de gebruiker de gebruiksvoorwaarden herbekijkt telkens wanneer hij/zij de MYMEDICOACH-website bezoekt.

OMVANG VAN DE INFORMATIE

De MYMEDICOACH-website is bedoeld om algemene informatie te verstrekken over de preventie van [aanvullen met de naam van de pathologie in kwestie]. De verstrekte informatie is niet bedoeld om een consultatie met een arts te vervangen. Bij gezondheidsproblemen wordt de gebruiker verzocht zijn/haar arts te raadplegen alvorens de MYMEDICOACH-website te gebruiken.
Hoewel MYMEDICOACH alles op alles zet om actuele en accurate informatie te bieden, staat MYMEDICOACH niet borg voor de juistheid of de volledigheid van dergelijke informatie of de geschiktheid ervan voor de situatie van de gebruiker.
MYMEDICOACH is in geen geval verantwoordelijk voor het ontbreken van specifieke informatie op de website, de inhoud van deze website of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt, behoudens eventuele dwingende wettelijke bepalingen of bepalingen van openbare orde in tegengestelde zin.
Tenzij anders vermeld, kan de informatie op de MYMEDICOACH-website in geen geval beschouwd worden als een aanbod tot aankoop of verkoop van producten of diensten of, in het algemeen, het afsluiten van een overeenkomst.

VIRUSSEN, STRAFBARE FEITEN EN MISBRUIK

MYMEDICOACH hanteert redelijke middelen om zijn website te beschermen tegen virussen, hacking-aanvallen of andere computercriminaliteit, maar kan de afwezigheid ervan op zijn website niet garanderen en kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor virussen, Trojaanse paarden, malware enz. die de computer van de gebruiker zouden kunnen besmetten.

HYPERLINKS

De website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Deze worden uitsluitend ter informatie van de gebruiker weergegeven. MYMEDICOACH heeft geen controle over de inhoud van deze websites en kan in geen geval verantwoordelijk worden gehouden voor het bestaan van deze websites, noch voor de informatie die deze bevatten. Bovendien betekent het bestaan van deze links niet dat MYMEDICOACH de inhoud van deze websites goedkeurt of op enigerlei wijze samenwerkt met de exploitanten van deze websites.
De gebruiker die een hyperlink tussen de eigen website en de MYMEDICOACH-website wil maken, moet eerst contact opnemen met de webmaster van MYMEDICOACH.

CLAUSULE VOOR VRIJSTELLING VAN AANSPRAKELIJKHEID

De informatie op de MYMEDICOACH-website kan onnauwkeurigheden wat betreft de inhoud of tikfouten bevatten. Deze informatie is onderhevig aan periodieke wijzigingen. MYMEDICOACH kan te allen tijde wijzigingen aanbrengen aan deze website.
Behoudens in geval van bedrog of een ernstige fout door zichzelf of van één van zijn medewerkers, of toepassing van een dwingende bepaling of van een bepaling van openbare orde in tegengestelde zin, kan MYMEDICOACH in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor schade veroorzaakt door het gebruik van de website, zelfs als deze schade het gevolg is van een fout veroorzaakt door: i) de website, met inbegrip van het niet beschikbaar zijn of de technische werking ervan ii) de informatie of de inhoud van de website iii) virussen, hacking-aanvallen en andere computercriminaliteit of iv) de inhoud en het gebruik van websites waarnaar hyperlinks verwijzen.
Voorts is MYMEDICOACH, behoudens de toepassing van een dwingende bepaling of een bepaling van openbare orde, in geen geval aansprakelijk voor onrechtstreekse of incidenten (meer bepaald met inbegrip van gederfde winst of gemiste zakelijke kansen, verlies van gegevens, personeelskosten, enz.) die zouden voortvloeien uit het gebruik van de website en de in de vorige alinea bedoelde gevallen, en dit zelfs indien MYMEDICOACH of één van zijn leveranciers over de mogelijkheid van dergelijke schade op de hoogte is gebracht.
MYMEDICOACH staat niet borg voor de permanente toegankelijkheid van zijn website, de afwezigheid van storingen of de goede werking van de website.

AUTEURSRECHT

De MYMEDICOACH-website, met inbegrip van tekst, opmaak, grafieken, presentatie, logo's, software en andere elementen van deze website, is beschermd door de intellectuele eigendomsrechten van MYMEDICOACH of zijn leveranciers van gegevens, zoals auteursrechten, naburige rechten, databankrechten en merkrechten.
Elke reproductie, verspreiding, verkoop, verspreiding, publicatie, aanpassing, vertaling, verwerking of gebruik, zelfs gedeeltelijk, van deze website voor commerciële doeleinden is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MYMEDICOACH.

VERPLICHTINGEN VAN DE GEBRUIKER

De gebruiker verbindt zich ertoe i) de website niet te gebruiken voor illegale doelen; ii) de toegang tot de website niet te hinderen, noch de website te verstoren of te wijzigen of om de website minder effectief te maken of schade te berokkenen aan de website, MYMEDICOACH of derden; iii) de website niet te gebruiken om computervirussen of schadelijke of illegale informatie over te dragen of te verspreiden; iv) geen inbreuk te maken op de intellectuele eigendomsrechten die de verschillende elementen van de website beschermen.
MYMEDICOACH behoudt zich het recht voor om aan de bevoegde autoriteiten gebruikers te melden die een inbreuk vormen tegen het Belgische of internationale recht en om voor onbepaalde tijd de toegang tot en het gebruik van de diensten en gegevens op te schorten van elke gebruiker die deze algemene gebruiksvoorwaarden overtreedt of niet naleeft.

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

Alle geschillen die betrekking hebben op of het gevolg zijn van (het gebruik van) de MYMEDICOACH-website zijn uitsluitend onderworpen aan de Belgische wetgeving. Enkel de rechtbanken van het arrondissement Brussel zijn bevoegd om deze geschillen te beslechten.
Een geprinte versie van deze gebruiksvoorwaarden en van elke elektronische kennisgeving wordt aanvaard in elke gerechtelijke of administratieve procedure die voortvloeit uit of verband houdt met deze gebruiksvoorwaarden, op dezelfde basis en onder dezelfde voorwaarden als elk ander document of handelsregister dat in gedrukte vorm is opgesteld en wordt bewaard. Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn voorbehouden.